Παραδοτέα

Οδηγός Μεθοδολογίας (ΙΟ1)

Οδηγός ο οποίος θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ομάδα στόχο και θα περιγράφει τα περιεχόμενα, τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη κι ενδυνάμωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Συνεργατική Κατανάλωση.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΟ2)

Υλικό το οποίο θα απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 και θα περιέχει όλες τις βασικές γνώσεις για τη Συνεργατική Κατανάλωση.

Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες (ΙΟ3)

Δραστηριότητες που θα αποτελούν τον πυρήνα του εκπαιδευτικού υλικού και θα βασίζονται σε πρακτική και βιωματική κατάρτιση.

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης (ΙΟ4)

Η πλατφόρμα για διαδικτυακή μάθηση και εκπαίδευση η οποία θα περιέχει και θα συμπληρώνει το εκπαιδευτικό υλικό.